Microsoft 365 16.0.13426.20332

Microsoft 365 16.0.13426.20332

Microsoft Corporation – Commercial – Android Windows Mac
ra khỏi 19 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Microsoft 365 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.325 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft 365 là 16.0.13426.20332, phát hành vào ngày 14/12/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2014.

Microsoft 365 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac.

Người sử dụng của Microsoft 365 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft 365!

Cài đặt

người sử dụng 8.325 UpdateStar có Microsoft 365 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản