Microsoft Office 365 16.0.10228.20104

Microsoft Office 365 16.0.10228.20104

Microsoft Corporation – Commercial – Windows Mac
ra khỏi 19 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Office 365 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 23.436 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office 365 là 16.0.10228.20104, phát hành vào ngày 16/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2014.

Microsoft Office 365 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Microsoft Office 365 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office 365!

Cài đặt

người sử dụng 23.436 UpdateStar có Microsoft Office 365 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản